R aggregate 求不同组平均数,如何处理缺失值

郝鸿涛 / 2020-03-06


今天碰到的一个问题是,用 aggregate 求不同组平均数的时候,缺失值不好处理。下面通过用 iris 这个经典数据说一下如果处理缺失值。

iris[sample(nrow(iris),5),] # 随即抽几行,大致浏览数据格式
##  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width  Species
## 68     5.8     2.7     4.1     1.0 versicolor
## 24     5.1     3.3     1.7     0.5   setosa
## 4      4.6     3.1     1.5     0.2   setosa
## 54     5.5     2.3     4.0     1.3 versicolor
## 34     5.5     4.2     1.4     0.2   setosa
iris[c(1,5,15,30,45,90,145),4] <- NA #制造缺失值
aggregate(x=iris$Petal.Width, by=list(iris$Species), FUN=mean)
##   Group.1 x
## 1   setosa NA
## 2 versicolor NA
## 3 virginica NA
aggregate(x=iris$Petal.Width, by=list(iris$Species), FUN=mean, na.rm=TRUE, na.action=na.pass)
##   Group.1     x
## 1   setosa 0.2466667
## 2 versicolor 1.3265306
## 3 virginica 2.0163265

最后一次修改于 2020-11-29